Aantal biljetten per waarde

Waarde Biljetten Percentage Aantal
5 2010
 
27.06%
10050 EUR
10 2832
 
38.13%
28320 EUR
20 1419
 
19.11%
28380 EUR
50 1030
 
13.87%
51500 EUR
100 125
 
1.68%
12500 EUR
200 2
 
0.03%
400 EUR
500 9
 
0.12%
4500 EUR


Eerste biljet per waarde

Biljet 1 was de eerste (ingevoerd op 2002-01-27 in Vlissingen )
Biljet 5 was de eerste (ingevoerd op 2002-02-02 in Vlissingen )
Biljet 10 was de eerste (ingevoerd op 2002-02-08 in Vlissingen )
Biljet 16 was de eerste (ingevoerd op 2002-02-09 in Vlissingen )
Biljet 61 was de eerste (ingevoerd op 2002-04-10 in Vlissingen )
Biljet 287 was de eerste (ingevoerd op 2004-11-06 in Antwerpen )
Biljet 2099 was de eerste (ingevoerd op 2006-06-22 in Gent )