Aantal biljetten per landcode

Land Biljetten Percentage
X Duitsland 20890
 
23.18%
U Frankrijk 19140
 
21.24%
P Nederland 15718
 
17.44%
Z België 10390
 
11.53%
V Spanje 5961
 
6.62%
S Italië 4111
 
4.56%
N Oostenrijk 3628
 
4.03%
M Portugal 3093
 
3.43%
Y Griekenland 2502
 
2.78%
L Finland 2465
 
2.74%
F Malta 792
 
0.88%
H Slovenië 754
 
0.84%
T Ierland 464
 
0.51%
E Slowakije 143
 
0.16%
G Cyprus 12
 
0.01%
D Estland 0
 
0.00%

Gedetailleerd overzicht aantal biljetten per waarde en landcode

Land 5% 10% 20% 50% 100% 200% 500%
X 6440 25.86% 8231 35.69% 3703 12.18% 2127 19.71% 181 30.37% 118 66.67% 90 67.67%
U 6061 24.34% 5706 24.74% 7211 23.72% 121 1.12% 36 6.04% 2 1.13% 3 2.26%
P 3288 13.20% 3913 16.97% 7126 23.44% 1314 12.17% 38 6.38% 28 15.82% 11 8.27%
Z 2260 9.07% 669 2.90% 1395 4.59% 5991 55.50% 56 9.40% 11 6.21% 8 6.02%
V 1905 7.65% 104 0.45% 3362 11.06% 575 5.33% 9 1.51% 3 1.69% 3 2.26%
S 156 0.63% 128 0.56% 3071 10.10% 574 5.32% 176 29.53% 4 2.26% 2 1.50%
N 1622 6.51% 1767 7.66% 137 0.45% 19 0.18% 58 9.73% 9 5.08% 16 12.03%
M 1978 7.94% 18 0.08% 1068 3.51% 27 0.25% 2 0.34%
Y 25 0.10% 2224 9.64% 238 0.78% 6 0.06% 7 1.17% 2 1.13% 0 0.00%
L 981 3.94% 12 0.05% 1417 4.66% 24 0.22% 31 5.20% 0 0.00% 0 0.00%
F 0 0.00% 792 2.61%
H 115 0.46% 639 2.10%
T 62 0.25% 291 1.26% 93 0.31% 16 0.15% 2 0.34% 0 0.00%
E 12 0.05% 131 0.43%
G 0 0.00% 12 0.04%
D 0 0.00%
Total 24905   23063   30395   10794   596   177   133  

Eerste biljet per landcode

Biljet 1 was de eerste uit Frankrijk ( ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 2 was de eerste uit Duitsland ( ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 3 was de eerste uit Italië ( ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 4 was de eerste uit België ( ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 10 was de eerste uit Nederland ( ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 19 was de eerste uit Ierland ( ingevoerd op 2003-07-23 in Hamont )
Biljet 22 was de eerste uit Spanje ( ingevoerd op 2003-07-23 in Hamont )
Biljet 25 was de eerste uit Oostenrijk ( ingevoerd op 2003-07-24 in Hamont )
Biljet 66 was de eerste uit Portugal ( ingevoerd op 2003-08-03 in Hamont )
Biljet 212 was de eerste uit Griekenland ( ingevoerd op 2003-08-31 in Hamont )
Biljet 413 was de eerste uit Finland ( ingevoerd op 2003-09-25 in Hamont )
Biljet 36764 was de eerste uit Slovenië ( ingevoerd op 2008-08-29 in Hamont )
Biljet 52706 was de eerste uit Malta ( ingevoerd op 2010-04-02 in Hamont )
Biljet 56021 was de eerste uit Cyprus ( ingevoerd op 2010-07-25 in Hamont )
Biljet 62349 was de eerste uit Slowakije ( ingevoerd op 2011-02-11 in Hamont )