Aantal biljetten per waarde

Waarde Biljetten Percentage Aantal
5 24955
 
27.69%
124775 EUR
10 23063
 
25.59%
230630 EUR
20 30395
 
33.73%
607900 EUR
50 10794
 
11.98%
539700 EUR
100 596
 
0.66%
59600 EUR
200 177
 
0.20%
35400 EUR
500 133
 
0.15%
66500 EUR


Eerste biljet per waarde

Biljet 1 was de eerste (ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 2 was de eerste (ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 3 was de eerste (ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 13 was de eerste (ingevoerd op 2003-07-22 in Hamont )
Biljet 372 was de eerste (ingevoerd op 2003-09-19 in Hamont )
Biljet 530 was de eerste (ingevoerd op 2003-10-13 in Hamont )
Biljet 4966 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-11 in Hamont )