Aantal biljetten per waarde

Waarde Biljetten Percentage Aantal
5 210348
 
64.03%
1051740 EUR
10 51062
 
15.54%
510620 EUR
20 26095
 
7.94%
521900 EUR
50 39982
 
12.17%
1999100 EUR
100 982
 
0.30%
98200 EUR
200 29
 
0.01%
5800 EUR
500 2
 
0.00%
1000 EUR


Eerste biljet per waarde

Biljet 1 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-07 in Zandvoort )
Biljet 5 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-07 in Zandvoort )
Biljet 12 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-07 in Zandvoort )
Biljet 38 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-08 in Zandvoort )
Biljet 364 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-21 in Zandvoort )
Biljet 2953 was de eerste (ingevoerd op 2005-04-28 in Zandvoort )
Biljet 258835 was de eerste (ingevoerd op 2017-07-22 in Zandvoort )