Aantal biljetten per waarde

Waarde Biljetten Percentage Aantal
5 64339
 
69.01%
321695 EUR
10 17577
 
18.85%
175770 EUR
20 9474
 
10.16%
189480 EUR
50 1687
 
1.81%
84350 EUR
100 129
 
0.14%
12900 EUR
200 12
 
0.01%
2400 EUR
500 18
 
0.02%
9000 EUR


Eerste biljet per waarde

Biljet 1 was de eerste (ingevoerd op 2006-02-18 in Den Haag )
Biljet 2 was de eerste (ingevoerd op 2006-02-18 in Den Haag )
Biljet 4 was de eerste (ingevoerd op 2006-02-18 in Den Haag )
Biljet 5 was de eerste (ingevoerd op 2006-02-18 in Den Haag )
Biljet 352 was de eerste (ingevoerd op 2006-06-23 in Den Haag )
Biljet 2549 was de eerste (ingevoerd op 2006-12-05 in Zevenhuizen )
Biljet 10299 was de eerste (ingevoerd op 2007-10-06 in Voorschoten )